...................................................................................

Alfabetisch register economische begrippen

a..b..c..d..e..f..g..h..i..j..k..l..m..n..o..p..q..r..s..t..u..v..w..x..y..z.. 
pacht L.1 /L.2
pandbrief L.5
papierenstandaard L.4
parallellisatie L.6
parallelmarkt L.5
Pareto, Vilfredo (1848 - 1929), korte biografie
pariteit L.10
participatiegraad L.3 /L.6
particuliere markt L.9
partiëel (prijs)indexcijfer L.2
pasmunten L.4
patent L8
penetratiepolitiek L.6
percentage berekening L.2
personele inkomensverdeling L.6
Pigou, Arthur Cecil (1877 - 1959), korte biografie
planeconomie L.9
planmechanisme L.9
planningcurve L.12 *
polypolie L.8
positieve externe effecten L.3
positieve schaalopbrengsten L.8
potentiële beroepsbevolking L.6
potentiële concurrenten L.8
prijs- en marktmechanisme L.9
prijsafzetfunctie L.8
prijsafzetfunctie van een monopolist L.8
prijscompensatie L.6
prijsdiffentiatie L.8
prijsdiscriminatie L.8
prijseffect L.7
prijselasticiteit van de vraag L.7
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie L.7
prijsinflatie L.4 /L.5
prijsinflatie (gevolgen) L.14
prijskartel L.8
prijsleider L.8
prijsstarheid L.8
prijszetter L.8
prijzenwet L.9
primaire arbeidsvoorwaarden L.6
primaire bank L.4
primaire inkomens L.2
primaire liquiditeiten L.4
primaire liquiditeitenmassa L.5
primaire sector L.6
primaire verdeling L.6
primair inkomen L.6
privaatrechtelijk L.6
private eigendom L.13
private kosten L.9
privatiseren L.6
procenten L.2
pro-cyclisch (beleid) L.9
producent (ondernemer) L.1
produceren L.1
productdifferentiatie L.8
productiecapaciteit L.3
productie-elasticiteit van arbeid L.12 *
productie-elasticiteit van kapitaal L.12 *
productiefactor L.1 /L.8
productiefunctie L.6
productiekartel L.8
productiviteit L.3
productschap L.6
profijtbeginsel L.9
programmahulp L.10
progressie in de loon- en inkomsten belasting L.6
progressieve belasting L.9
progressieve stijging (van kosten) L.8
promotionele acties L.8
pseudo-collectieve goederen L.9
publieke sector L.9
punt van Cournot L.8
punt van Lerner L.8

quasi-collectieve goederen (semi-collectieve -) L.9
Quesnay, François (1694 - 1774), korte biografie
quotum bij het IMF L.10

raad van bestuur L.6
raad van commissarissen L.6
Raad van Ministers L.10
rayonkartel L.8
REA L.11
rechtspersoonlijkheid L.6
rechtsvormen L.6
rechtvaardige inkomensverdeling L.9
rechtvaardigheidsbeginsel L.9
reclame L.7
reclame-code-commissie L.7
reëel kapitaal L.2
reëel loon L.6
reëel nationaal inkomen L.2
reële rente L.4 /L.5
reële uitgaven (overheid) L.2
reële waarde L.4
recessie L.3
regionale arbeidsverdeling L.6
rekenfunctie L.4
rekenrente (pensioenfondsen) L.5
rekening-couranttegoed /giraal geld L.4
rentabiliteitsoptimum L.8
rente L.1
researchkartel L.8
restrictieve begrotingspolitiek L.9
retributie L.9
revaluatie L.10
Ricardo, David (1772 - 1823), korte biografie
rijksbegroting L.9
ruil L.4
ruilmiddelfunctie L.4
ruilvoet L.10

samengesteld gewogen L.7
Say, Jean-Baptiste (1767 - 1832), korte biografie
schaalvergroting L.8
schaalvoordelen L.8
schaars L.1
schaarste L.1
schatkistpapier L.9
scheve inkomensverdeling L.6
Schmoller, Gustav von (1838 - 1950), korte biografie
schuldquote L.9
Schumpeter, Joseph (1883 - 1950), korte biografie
SDR L.10
sectoren L.2
secundaire arbeidsvoorwaarden L.6
secundaire bank L.4 /L.5
secundaire liquiditeiten L.4 /L.5
secundaire sector L.6
secundair inkomen L.6
seizoenbeweging L.3
seizoenswerkloosheid L.6
semi-collectief L.9
SER L.11
slang-akkoord L.10
sleutelvaluta L.10
Smith, Adam (1723 - 1790), korte biografie
sociaal economische driehoek L.9
Sociaal Economische Raad (SER) L.6
sociaal economisch toezicht (DNB) L.5
sociale minimum L.9
sociale partners L.6
sociale verzekeringen L.9
sociale voorzieningen L.9
sociale zekerheid L.9
socialisme L.13
solidariteitsbeginsel L.9
solvabiliteit L.6
solvabiliteitsvoorschriften L.5
spaarfunctie L.3
spaarparadox L.3
spaarquote L.2
sparen L.2
sparen Keynes versus Klassieken L.3
speciale belening L.5
specialisatie L.4
specialisatie (m.b.t. de bedrijfskolom) L.6
specifieke uitkeringen (= doeluitkeringen) L.9
speculatiemotief L.4
speculatieve kapitaalverkeer L.10
spilkoers L.10
spillovers van kennis L.14
spinnenwebtheorema L.12
spotmarkt L.5
staat van middelen en bestedingen L.2
staatsobligaties L.9
staatsschuld L.9
staatschuldquote L.9
stabiele wisselkoers L.10
stabiliteitspact L.10
stabiel prijspeil L.9
stabilisatiefunctie van de overheid L.9
stagflatie L.3
standaardmunten L.4
Stichting van de Arbeid L.6
stroomgrootheid L.3
structureel L.3
structureel kapitaalverkeer L.10
structurele ontwikkeling L.3
structurele werkloosheid L.3
structuurpolitiek L.9
subjectieve methode L.2
subsidie L.2
substitueerbare productiefactoren L.12 *
substitutie L.4
substitutie-effect L.7
substitutiegoederen L.7
supply side economen L.3
supra-nationaal L.10
symmetrisch oligopolie L.8

tariefgroep loon- en inkomstenbelasting L.9
tarifaire belemmeringen L.10
tax credit L.9
technische levensduur L.2 /L.6
technische ontwikkeling L.3
technologisch monopolie L.8
tekenmunten L.4
tendersysteem (staatsobligaties) L.9
termijndeposito L.4.
termijnmarkt L.5
tertiair inkomen L.6
tertiaire sector L.6
toegerekend loon van zelfstandigen L.2
toegevoegde waarde L.2
toetredings belemmeringen L.8
Tokio-ronde L.13
totale constante kosten L.8
totale kosten L.8
totale liquiditeitenmassa L.4 /L.5
totale variabele kosten L.8
transactiebasis L.10
transactiekosten L.6
transactiemotief L.4
transformatie L.4
transparante markt L.8
trekkingsrechten L.5 /L10
trend L.3
trendmatige groei L.9
trust L.8
tweede Wet van Gossen L.7
..............................................

Disclaimer
U kunt aan deze lijst, net als voor de andere lijsten, geen rechten ontlenen! Fouten hierin zijn geheel voor uw eigen risico. Uiteraard heb ik bij het samenstellen van de economische vraagbaak de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.


Copyright © M. Kalk, Lelystad